Algemene Voorwaarden voor het huren van een bestelbus of verhuisbus bij autoverhuur Buster Rent.

Kilometervrij goedkoop busje huren BusterRent

 

 

Algemene Voorwaarden voor het huren van een bestelbus of verhuisbus bij autoverhuur Buster Rent.

Overzicht:

 • Tarieven inclusief BTW en kilometervrij / onbeperkt binnen de Benelux, buiten de Benelux dient u ons over te informeren i.v.m. de verzekering. Een busje huren is nergens goedkoper, anders matchen wij de prijs op basis van dezelfde voorwaarden.
 • Huurprijs voor de voertuigen is inclusief pech en personenhulp in Nederland en grote delen van Europa voor ongevallen, ziekte, overlijden etc. (ANWB).
 • Dubbele legitimatie verplicht; paspoort, rijbewijs, ID kaart of energie/telefoonrekening.
 • Minimaal €0,01 pinnen verplicht i.v.m. verzekering.
 • Geen minimum leeftijd
 • Huur van 09:00 uur tot 09:00 uur mits anders afgesproken.
 • Tijdens de verhuurperiode geldt de regeling van € 1500,- eigen risico. Zie artikel 7A. U heeft de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen van € 1500,- naar € 600,- voor € 12,50 per dag extra.
 • De borgsom bestaat uit de huursom + €350,00 (credit card autorisatie of pin) Liefst GEEN cash
 • Huur inclusief WA verzekering (schade aan derden).
 • Betaling van de huur is vooraf.
 • Wij hanteren het volle tank heen volle tank retour principe. De aftankboete is € 25,- (bovenop de brandstofkosten). Levert u de auto niet met volle tank in dan zal de voor de benodigde brandstof plus de reeds vermelde servicekosten worden ingehouden op uw borg.
 • Administratiekosten bij bekeuringen € 25,00 per beschikking.
 • Roken is NIET toegestaan en resulteerd in een boete van Euro 50,-.
 • Indien losse spullen achterin de bus worden achtergelaten worden Euro 50 kosten in rekening gebracht.
 • Indien spullen achterin de bus worden achtergelaten en afgevoerd dienen te worden dan wordt Euro 150 afvoerkosten doorbrekend.
 • Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in het verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en na ondertekening ook aangenomen en gerespecteerd.
 • Het is verboden te roken in het voertuig.
 • Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
 • In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle verhuurvoertuigen zijn uitgerust met een Track & Trace systeem.

 

Artikel 1


1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de teller als afgelegd aangeeft, als juist aanvaarden.
2. Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het voertuig. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit één en ander laat onverlet het uitgangspunt dat het voertuig met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggeven dient te worden. Wij hanteren het volle tank heen volle tank retour principe. De aftankboete is € 25,- (bovenop de brandstofkosten). Levert u de auto niet met volle tank in dan zal de voor de benodigde brandstof plus de reeds vermelde servicekosten worden ingehouden op uw borg.

 

Artikel 2


1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals brandstof, Adblue, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 3


Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

 
Artikel 4


De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

 
Artikel 5


Al onze verhuur voertuigen zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. Bij schade aan derden of bij schade aan het gehuurde voertuig is  het eigen risico per schadegeval van toepassing zoals opgenomen in het getekende contract. Zie art 7A. Bij schade aan het voertuig of aan derden zal de borg worden gereserveerd totdat er uitsluitsel is van de verzekeringsmaatschappij. Verhuurder beschikt over de meest recente digitale foto's van het verhuurde voertuig. Deze foto's zijn leidend. De huurder word geadviseerd om zelf ook foto's te maken van voor het vertrek van het voertuig. Bij schade kunnen foto's dan achteraf vergeleken worden. 

 
Artikel 6


1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of  buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijnen waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. , die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het voertuig, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

5. In geval van vertraging met het voertuig door pech of een ongeval en de daaruit voortvloeiende gevolgschade is de verhuurder volledig gevrijwaard. Voor gevolgschade zoals overnachtingen, telefoonkosten, maaltijden en werkvertraging dient de huurder zelf een reisverzekering af te sluiten.

6. De meest recente foto's van elke kant van het voertuig op de ipad op kantoor van BusterRent zijn leidend in het geval van schade. De klant is vrij om zelf ook foto's te maken van het voertuig, voorafgaand aan het vertrek. 

7. Bij schade word er een officiele schadeofferte aangevraagd bij een vakgarage. Het schadebedrag word vermeerderd met de periode dat het voertuig niet inzetbaar is voor de verhuur.

8. Het bovengenoemde eigen risico is exclusief BTW. 

Artikel 7


In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies is de huurder voor de door dit verzuim door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk.

 
Artikel 7A


Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico. De huurder is verantwoordelijk voor 100% van de geleden schade indien;
 
1. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
2. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
3. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld of grove nalatigheid van huurder. Onder grove nalatigheid wordt bijvoorbeeld vermoeidheid, telefoongebruik en onoplettendheid van de hoogte van de bus volstaan.
4. het voertuig aan een derde is door verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
5. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

6. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
7. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen

8. De schade is ontstaan door onoplettendheid en onzorgvuldigheid van de bestuurder/huurder. Bv met een bus onder een te laag viaduct/parkeergarage doorrijden wat voorkomen had kunnen worden.

9. De schade is ontstaan door grove nalatigheid zoals vermoeidheid, onbehoorlijk rijgedrag en of onoplettendheid.

10. De schade is ontstaan door het tanken van de verkeerde brandstof. 

 

Artikel 7B

Bij de huur van de bus is de schade boven het hoofd NIET meeverzekerd en komt deze volledig voor rekening van de huurder. Ook bij het verlagen van het eigen risico is de huurder 100% aansprakelijk voor de kosten gemaakt aan de schade boven het hoofd, zegge 175cm en hoger.

Door de gevoeligheid van de carrosseriebouw kan bij een bakwagen druppelvorming ontstaan, Buster Rent is niet verantwoordelijk voor gevolgschade aan de inhoud van de bus.
 

Artikel 8


Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

 
Artikel 9


Indien het voertuig per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het voertuig niet binnen de 24 uur is teruggeven. Let op! Een dag begint om 09.00 uur in de ochtend en duurt tot 09.00 uur in de ochtend de volgende dag. (bijvoorbeeld: u huurt een voertuig voor 1 dag op een dinsdag dan gaat de huur altijd in de ochtend om 09.00 uur in ook als het voertuig later wordt opgehaald.
Bij langer gebruik van het voertuig dan de van te voren overeengekomen periode gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met Buster Rent. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld c.q. overleg plicht wordt er zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is een boetebedrag gehanteerd van € 95,- per dag bovenop de normale huurprijs. Indien BusterRent geen alternatieve bus beschikbaar heeft voor de eerstvolgende huurder en hierdoor een bus bij een andere maatschappij moet inhuren dan zijn alle extra kosten voor de huurder die de bus te laat heeft ingeleverd.
 

Artikel 10


De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 

Artikel 11


Er mag met onze verhuurvoertuigen uitsluitend worden gereden in de BENELUX zonder overleg. In overleg in door heel Europa, daarvoor worden aparte afspraken gemaakt.

 
Artikel 12


Op al onze verhuurvoertuigen zit een uitgebreid ANWB Europees gedekt hulppakket. U heeft daardoor in heel Europa recht op hulpverlening langs de weg en bij reparaties of pech die langer dan 48 uur duren krijgt u vervangend vervoer. In Nederland is dit al binnen 2 uur. Tevens is er voor al onze huurvoertuigen een uitgebreid personenhulppakket voor in het buitenland afgesloten. Voor alle specificaties betreffende de ANWB hulppakketten kunt u de map voorin het dashboardkastje raadplegen. Daar vindt u ook alle gegevens om hulpverlening in te schakelen. U bent echter wel verplicht om naast de ANWB hulpcentrale altijd de verhuurder in kennis te stellen van de eventuele problemen. Voor gevolgschade zoals overnachtingen, telefoonkosten, maaltijden en werkvertraging dient de huurder zelf een reisverzekering af te sluiten.

 

Artikel 13

Voor annuleren zijn de volgende regels van toepassing:
• U kunt tot 48 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Dit geldt voor losse daghuur.
• Annuleert u binnen 48 uur voor vertrek, dan wordt 100% aan annuleringskosten doorbelast. 
• Annuleringen als gevolg van ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag.

• Annuleringen van perioden langer als 2 dagen kunnen tot maximaal 7 dagen voorafgaand geaccepteerd. Annuleren binnen de 7 dagen voorafgaand resulteerd in betaling van het gehele huurbedrag.

Artikel 13

 • Parkeren. Uw eigen auto op het terrein parkeren kan voor Euro 5,- per dag. Parkeren is absoluut op eigen risico en er kan geen schade worden verhaald op BusterRent.
 • Wij bieden de mogelijkheid om de gehuurde bus te retourneren en te parkeren op ons terrein. U kunt de sleutel dan achterlaten in de sleutelkluis waarna wij de volgende ochtend de bus zullen controleren op schades. Let op, het parkeren van de bus op ons terrein via de sleutelkluis is volledig op eigen risico en eventuele schades zijn voor eigen rekening van de huurder.